ผู้บริหาร

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์สถานศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการประเมินภายนอกรอบที่สาม
การประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 11/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 86607
Page Views 113878
วีดีโอประเมินโรงเรียนดี
PART 1
PART 2
PART 3
PART 4
วีดีโอนำเสนอโรงเรียน
PART 1
PART 2
เล่านิทานคุณธรรม
แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.7 KB
โครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.41 KB
โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.26 KB
โครงการโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.81 KB
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.18 KB
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.11 KB
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.81 KB
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.5 KB
โครงการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.94 KB
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.88 KB
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.08 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.26 KB
โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.18 KB
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.35 KB
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.05 KB
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.29 KB
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.96 KB
โครงการวันสำคัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.2 KB
โครงการส่งเสริมการอ่านและการคิดวิเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.09 KB
โครงการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ชั้นเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.8 KB
โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.29 KB
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.22 KB
โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถและทักษะเบื้องต้นของเด็กปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.23 KB
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
โครงการอาหารกลางวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.48 KB
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.22 KB
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  จ.ตรัง 92110
Tel.075-570617  Fax.075-570668 E-mail : kohkiamschool@hotmail.com